ឆ្នាំ ២០០១

ព្រឹត្តិការណ៍​ ឆ្នាំ២០០១:

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីៈ ឆ្នាំសកល ។ សម្រាប់មើលនូវព្រឹត្តិការណ៍តៗគ្នា នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០១ A Space Odyssey (film). សម្រាប់មើលព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀត គឺយើងមើល 2001 (disambiguation). ឆ្នំា២០០១ (MMI) គឺជាឆ្នាំ មួយដែលបានចាប់ផ្តើម ដោយថ្ងៃច័ន្ទ ។ នៅក្នុង ប្រតិទិនអន្តរជាតិ វាគឺជាឆ្នំា ទី២០០១ នៃ Anno Domini/Common Era ។ ហើយឆ្នាំ២០០១នេះ ក៏ជាឆ្នាំនៃសហសវត្សទី៣ និង ជាសតវត្ស ទី២១ ដែរ ។ ដូច្នេះវាគ្មានឆ្នំាទីសូន្យទេ​នៅក្នុង ប្រតិទិនអន្តរជាតិ ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវប្បធម៌ដ៏ពេញនិយមត្រូវបានបង្ហាញជូននៅក្នុង ឆ្នាំ២០០០ ដោយសមរម្យនៅលើផែនដីនេះ ។