បច្ចុប្បន្ននេះវិគីភាសាខ្មែរមានតែបីប៉ុណ្ណោះ មួយគឺវិគីភីឌា និង៣ ទៀតគឺ៖


គំរោងជាបងប្អូន:

វិគីភីឌានេះ ជាគម្រោងភាសាខ្មែរ ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ២០០៥ (ឆ្នាំ២០០៥) ហើយបច្ចុប្បន្នមាន ៩៤៤១អត្ថបទ (ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី១៥៥ ក្នុងចំណោម ២៨៥ភាសា)។
ខាង​ក្រោម​​នេះគឺ​​ជា​​គម្រោងវិគីភីឌាចំបងៗដែលមានទំហំធំ និង​​អត្ថបទ​​ច្រើន។